Strona główna

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji, we współpracy z Katedrą Postępowania Administracyjnego i Sądowoadministracyjnego Wydziału Prawa i Administracji UAM mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych na konferencję:

„Planowanie przestrzenne w miastach na prawach powiatu – diagnoza problemu”,

która odbędzie się dnia 22 października 2018 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza  w Poznaniu. Celem Konferencji jest uzyskanie spojrzenia naukowców na problemy występujące w planowaniu przestrzennym w dużych miastach pod kątem zarówno regulacji prawnych jak i kwestii urbanistyczno-architektonicznych i ekonomicznych

W toku Konferencji przewidziane są zarówno panele studencko-doktoranckie jak i eksperckie, w ramach których głos zabiorą wybitni naukowcy zajmujący się problematyką planowania przestrzennego. Referaty wygłoszone podczas Konferencji zostaną również wydane w formie recenzowanej monografii.

Do czynnego udziału w Konferencji zapraszamy studentów i doktorantów zarówno studiów prawniczych, ekonomicznych jak i architektonicznych, ponieważ celem Konferencji jest uzyskanie szerokiego interdyscyplinarnego spojrzenia na omawiany problem. Tematyka przedstawianych referatów powinna skupiać się na problemach planowania przestrzennego w dużych miastach, w szczególności kwestii „rozlewania się” miast, zagospodarowania przestrzeni w centrach miast, projektowania zieleni i rozwiązań ekologicznych, problemów dotyczących transportu oraz perspektyw rozwojowych miast.

Comments are closed.